Animalspark
首页
1
最新消息
2
未分类
3
2020 5-8季刊(4)4
https://www.animalspark.url.tw/ 台湾联合动物公园协会
Missing parameters [image]
社团法人台湾联合动物公园协会


2020 5-8收支纪录


用途帐户支出日期说明支出金额其他
影印
2020/7/20影印 252
名片两盒2020/7/17,29名片两盒660
电费2020/7/10电费194
推广专员薪资2020/7/22推广专员薪资26236 
悠游卡无限卡2020/7/29悠游卡无限卡1280 
瓦斯费2020/8/2瓦斯费122 
电费2020/8/2电费97 
计程车资2020/8/4计程车资85 
推广餐费2020/8/7推广餐费260 
挂号2020/8/10挂号36 
餐费2020/8/10餐费130 
影印费 2020/8/11 影印费75 
会员卡制作费用 2020/8/13      会员卡制作费用 2050 
图案设计费用2020/8/13   图案设计费用 4500 
二联单印刷 2020/8/5二联单印刷 1190 
协会灯箱 2020/8/15  协会灯箱4500
     (同仁赞助3000) 
1500 
演讲费 2020/8/29   演讲费 2000 
场地费2020/8/29 场地费1050 
餐费2020/8/29餐费2745 
悠游卡无限卡 2020/8/29 悠游卡无限卡1280 
影印2020/8/27 影印44 
电话费2020/8/26 电话费329 
计程车资 2020/8/28 计程车资200 
文具用品 2020/9/1       文具用品 247 
车资 2020/9/3  车资 80 
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
  总计 

                                        2020 5-8土地银行帐户支出明细

用途帐户支出日期说明支出金额其他
房租
2020/5/1 房租10000
行政作业费2020/5/7行政作业费6000
车费辅贴2020/5/7车费辅贴1600
饲料费2020/5/29饲料费7414 
房租2020/6/5房租10000 
行政作业费2020/6/6行政作业费12000 
推广专员薪资2020/6/10推广专员薪资12770 
饲料费2020/6/27饲料费7414 
健保+劳退2020/6/30健保+劳退5345 
房租2020/7/1房租10000 
行政作业费2020/7/4行政作业费13500 
劳保2020/7/6劳保1696 
推广专员薪资 2020/7/10推广专员薪资 12761 
推广专员薪资 2020/7/11推广专员薪资 7000 
员工劳保健保 2020/7/30 员工劳保健保1518 
员工劳保健保 2020/7/30      员工劳保健保 6158 
员工劳保健保2020/7/30       员工劳保健保 4837 
饲料费2020/7/30   饲料费 7414 
房租 2020/8/1房租 10000 
行政作业费 2020/8/5 行政作业费12400 
社团智能化课程 2020/8/5  社团智能化课程1514 
工读薪资总额 2020/8/8     工读薪资总额 8684 
推广专员薪资 2020/8/10         推广专员薪资 11749 
推广专员薪资 2020/8/10                 推广专员薪资7812 7800 
员工劳保健保劳退总额 2020/8/30 员工劳保健保劳退总额 11064 
饲料费 2020/8/30     饲料费 7414 
房租 2020/9/2    房租 10000 

2020 5-8季刊(5)